පොඩි මැනිකේ …… කෝච්චියේ බදුලු යමු

පොඩි මැනිකේ – Train Tour to Badulla from Kandy

සැරිසර දුම්රිය චාරිකාවට ඔබත් එක්වන්න. මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ඇරඹෙන සැරිසර දුම්රිය චාරිකාව සියලුම දුම්රිය ස්ථානයන් පසුකරමින් බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත. මෙම දුම්රිය බදුල්ල දක්වා ඇති සෑම දුම්රිය ස්ථානයක් පිළිබදවම රසවත් මෙන්ම හරබර තොරතුරැ රැසක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බදුල්ල දක්වා ගමන් කිරීමේදී දක්නට ලැබෙන සුන්දර ස්ථාන මනරම් දියඇලි මෙන්ම ඒ ඒ ස්ථානයන් පිළිබද සංචාරක තොරතුරු නැරඹිය හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබද ඉතා වටිනා තොරතුරු මෙමගින් ලබා දෙනු ඇත.

Badulla Railway Station

Badulla Railway Station of Sri Lanka


සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න.

ගමන් මග ඔස්සේ පියනගන්න……

Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka
Railway Stations of Sri Lanka

 

 

KANDY Railway Station
SARASAVI UYANA Railway Station
PERADENIYA Railway Station
GELIOYA Railway Station
GAMPOLA Railway Station
THAMBAGALA Railway Station
ULAPANE Railway Station
NAWALAPITIYA Railway Station
INGURUOYA Railway Station
GALBODA Railway Station
WATAWALA Railway Station
IHALA WATAWALA Railway Station
ROSALLA Railway Station
HATTON Railway Station
KOTAGALA Railway Station
THALAWAKELE Railway Station
WALAGODA Railway Station
GREAT WESTERN Railway Station
RANDELLA Railway Station
NANUOYA Railway Station
PARAKUMPURA Railway Station
AMBEWELA Railway Station
PATTIPOLA Railway Station
OHIYA Railway Station
IDALGASHINNA Railway Station
HAPUTALE Railway Station
DIYATHALAWA Railway Station
BANDARAWELA Railway Station
KINIGAMA Railway Station
HEEL OYA Railway Station
KITHAL ELLA Railway Station
ELLA Railway Station
DEMODARA Railway Station
UDOOWARA Railway Station
HALIELA Railway Station
BADULLA Railway Station

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *